Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

CHEMIOTERAPIA

Podstawą leczenia jest kliniczne rozpoznanie peritonitis. Leczenie rozpoczyna się od empirycznej antybiotykoterapii do momentu uzyskania wyniku badania bakteriologicznego. W Wielkiej Brytanii zaakceptowano aż 20 różnych schematów podawania antybiotyków w terapii empirycznej peritonitis u chorych z CADO (12).

Brak jednolitego schematu postępowania, jak w przypadku każdej antybiotykoterapii, jest uwarunkowany dostępnością antybiotyku, charakterystyką środowiskową czynników etiologicznych zakażenia oraz ich wrażliwością na antybiotyki. Wrażliwość na antybiotyki jest zjawiskiem dynamicznym i jest charakterystyczna dla określonego środowiska, a nawet określonego oddziału w obrębie tego samego szpitala. Brak badań porównawczych nad sku- tecznością określonego schematu leczenia uniemożliwia sugestię przewagi któregoś z nich.

W empirycznej terapii peritonitis u chorych z CADO należy stosować antybiotyk, który pokrywałby spektrum drobnoustrojów zarówno Gram-dodat- nich, jak i Gram-ujemnych oraz charakteryzowałby się znaczną aktywnością wobec szczepów środowiskowych. Większość ośrodków w terapii empirycznej peritonitis u chorych z CADO stosuje cefalosporyny II grupy, tj. cefaman- dol lub cefuroksym. Antybiotyki te w swoim spektrum zawierają gronkowce oraz większość gatunków pałeczek Gram-ujemnych. W sytuacji gdy podejrzewa się obecność tlenowej flory bakteryjnej jelitowej, do wyżej wymienionych antybiotyków należy dodać antybiotyk aminoglikozydowy, kierując się zasadą aktualnej wrażliwości oraz stopniem toksyczności.

W przypadku nadwrażliwości chorego na antybiotyki cefalosporynowe leczenie należy rozpocząć od wankomycyny w skojarzeniu z antybiotykiem aminoglikozydowym. Także wankomycynę stosuje się w pierwszej linii, wówczas gdy w środowisku chorego spodziewamy się obecności szczepów gron- kowców opornych na kloksacylinę. Szczepy Staphylococcus oporne na kloksa- cylinę wykazują oporność na antybiotyki cefalosporynowe wszystkich generacji oraz penicyliny i karbapenemy. Po uzyskaniu wyniku badania mikrobiologicznego, jeśli istnieją wskazania, koryguje się zapoczątkowany schemat leczenia. W CZD w Warszawie w leczeniu początkowym peritonitis u dzieci z CADO stosuje się cefuroksym z netilmycyną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.