Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Pełna analiza i synteza zjawisk świata zewnętrznego

Każdy analizator w swoim zakresie działania, przetwarzając bodziec na energię nerwową, dokonuje dalszego różnicowania bodźców, zależnie od ich intensywności i jakości. Tak np. analizator słuchowy wyróżnia rozmaitą siłę i wysokość tonów, wzrokowy różne barwy i rozmaitą ich intensywność. Analiza zewnętrznych bodźców rozpoczyna się w zakończeniach nerwów obwodowych, w receptorze, a kończy w komórkach ośrodkowego układu nerwowego. W korze mózgowej dokonuje się synteza działających bodźców. Elementy, uprzednio rozczłonkowane przez analizatory, jednoczą się w kompleks, odnoszący się do jednego zjawiska lub przedmiotu.

Pełna analiza i synteza zjawisk świata zewnętrznego urzeczywistnia się w korze mózgowej w wyniku pracy wszystkich analizatorów i odpowiednich oddziałów kory mózgowej. Tak np. dla przestrzennego spostrzeżenia przedmiotu konieczna jest działalność analizatorów wzrokowego i słuchowego oraz kinestetycznych, tj. przewodzących wrażenia mięśniowo-stawowe. Zasadnicze według Pawłowa procesy charakteryzujące i wyczerpujące całą różnorodność zachowania się zwierzęcia to procesy analizy i syntezy.

„Aby utrzymać się w równowadze z otaczającym światem, trzeba z jednej strony tak analizować, jak i syntetyzować ten świat, ponieważ działa on nie tylko w postaci prostych czynników, lecz również w postaci bardzo złożonych ich kombinacji, z drugiej zaś strony trzeba odpowiednio analizować i syntetyzować czynności organizmu”1.

Proces analizy i syntezy Pawłów widzi wszędzie w czynnościach i zachowaniu się zwierzęcia jako podstawę tego zachowania. Mają one rozmaitą złożoność. Analiza spostrzeganego przedmiotu, dokonywana w analizatorach, jest jak gdyby najniższym piętrem tej analizy, podobnie jak analiza własnych ruchów. Synteza poszczególnych wrażeń, która dokonuje się w korze mózgowej i dzięki której ujmujemy każdy przedmiot jako całość, jest również najniższym piętrem tej syntezy. U człowieka znajdujemy o wiele wyższe piętra analizy i syntezy w jego procesach rozumowania. Te procesy analizy i syntezy związane są z istnieniem świadomości, tj. znajomością praw przyrody.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.