Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Pojęcie środowiska wychowawczego – dalszy opis

Wśród różnych typów środowisk wyróżnia się dwie zasadnicze grupy, tj. środowiska naturalne i środowiska intencjonalne. I tak przez środowisko naturalne w szerokim znaczeniu R. Wroczyński rozumie układ geograficzny obejmujący „te elementy naszego otoczenia, które są dziełem samej natury, których istnienie nie wymaga integracji człowieka”2.

W kontekście potrzeb problematyki prezentowanej w tej publikacji, tj. działalności profilaktyczno-wychowawczej z zakresu zmiany obyczajowości picia alkoholu i alkoholizmu wśród młodzieży, konieczne jest wyróżnienie także środowisk o cechach wychowawczych. Przez ten typ środowisk w szerokim tego słowa znaczeniu – K. Przecławiski rozumie ,,ogół tych elementów poza- genicznych, które kształtują osobowość człowieka”1. Pojęciem tym objąć więc należy zarówno środowisko geograficzne kształtujące życie danej jednostki, jak i środowisko społeczno-kulturowe, czyli ogół grup, jednostek, wytworów i instytucji, które od- działywują na człowieka.

Natomiast do drugiej grupy należą wszystkie środowiska, które powstały w sposób sztuczny, tj. zostały świadomie zorganizowane przez człowieka. Mają one pewne swoiste cechy i tak np. mogą być zorganizowane z myślą o dzieciach (np. ogrody jordanowskie), młodzieży (kluby młodzieżowe) czy też dorosłych (głównie domy kultury itp.).

Przedmiotem rozważań w tym rozdziale będą głównie środowiska naturalne w szerokim znaczeniu tego terminu, a szczególnie środowiska naturalne w znaczeniu wychowawczym. Dalsze zaś rozważania będą się skupiały na analizie poszczególnych typów wychowawczych środowisk naturalnych, ich ewolucji oraz wpływie na proces wychowania.

Do środowisk wychowawczych naturalnych zalicza się: rodzinę, grupy rówieśnicze, środowisko lokalne i zakład pracy, gdyż stanowią one naturalną wspólnotę, w której uczestnictwo ma charakter trwały lub też obejmuje dłuższy okres życia jego członków. Przynależność do danego typu środowiska wynika z pochodzenia, miejsca zamieszkania lub potrzeb rozwoju biofizycznego.

Autor pragnie przedstawić te elementy, które można i należy wykorzystać w celu świadomego kształtowania osobowości, zwłaszcza młodzieży, aby tworzyć nowe obyczaje i wzory postaw społecznych w dziedzinie spożycia napojów alkoholowych. Ponadto autor opracowania przedstawiając czytelnikowi zasygnalizowane zagadnienia pragnie przyjść z praktyczną pomocą, zarówno wychowawcom, jak i innym osobom, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się postaw oraz potrzeb danego środowiska. ń K. Przecławski: Wielkie miasto a wychowanie. Kultura a Społeczeństwo tom XIII, 1969 nr 1, s. 29.

Uzyskane zaś w ten sposób informacje pozwalają następnie na prowadzenie świadomej działalności kompensacyjnej, co w konsekwencji może ułatwić osiąganie zamierzonych rezultatów wychowawczych – szczególnie zaś w zakresie wychowania w trzeźwości młodego pokolenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.