Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Pojęcie środowiska wychowawczego

W poniższych rozważaniach będziemy się starali ukazać różnorodność oddziaływań poszczególnych środowisk społecznych, w szczególności zaś wydobyć aspekty świadomego oddziaływania w kierunku eliminowania negatywnych zjawisk takich jak alkoholizm, przestępczość, prostytucja w różnorodnych środowiskach społecznych, co w konsekwencji może doprowadzić do ukształtowania pozytywnych wzorów współżycia społecznego.

Takie założenie wynika z faktu, że wśród badaczy zajmujących się problemem alkoholizmu przeważa pogląd, iż każde środowisko może i powinno być rozpatrywane jako czynnik stwarzający podłoże (skłonność) do alkoholizowania się wskutek napięć i lęków, obniżania się poziomu i rozpadu mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz jako czynnik oddziaływania wpajającego określone zwyczaje jako swoiste tło kulturowe alkoholizmu.

Można się także spotkać z twierdzeniem, iż otoczenie oddzia- ływuje na człowieka zarówno jako czynnik tzw. sytuacyjny (sprzyja lub nie sprzyja zaspakajaniu pewnych potrzeb, integruje bądź dezintegruje, kształtuje stan systemu nerwowego) lub jako tzw. czynnik socjalizujący, wpajając określone normy i całe ich układy, czyli wzory zachowania.

Potocznie środowiskiem społecznym nazywamy krąg osób i rzeczy otaczających daną jednostkę. Precyzując to określenie musimy stwierdzić, że przez środowisko rozumieć będziemy krąg ludzi i kontaktów ludzkich, któremu możemy przypisać dwie charakterystyczne cechy, a mianowicie: wspólność lokalizacji przestrzennej i więź wewnętrzną. Należy tu stwierdzić, że nie wszystkie elementy środowiska wywierają jednakowy wpływ na jednostkę i że wpływ ten nie jest uzależniony tylko od tego, czy są to elementy stałe, czy też o charakterze przemijającym. R. Wroczyński podkreśla, że „(…) z wychowawczego punktu widzenia istotne jest nie to, jak długo działają bodźce środowiskowe, lecz ich rzeczywisty wpływ na otoczenie społeczne, czy osoby pojedyncze”.

Przyjmując to założenie stwierdza następnie, że środowiskiem uczynić można ,,… składniki kultury otaczającej osóbnika, które działają jako system bodźców i powodują określone reakcje (przeżycia psychiczne)”1.

W świetle przedstawionego określenia środowiska i jego wpływu na jednostkę można stwierdzić, że zjawisko picia alkoholu i alkoholizm stanowi zespół bardzo złożonych bodźców i czynników, a ich oddziaływanie jest o wiele bardziej skomplikowane, niż to się potocznie wydaje.

Środowisko nie stanowi struktury jednolitej. Bywają bowiem środowiska bardzo zwarte, bardzo dobrze zorganizowane wewnętrznie, o intensywnych kontaktach i małej liczbie konfliktów. Bywają również środowiska, w których więzi te mają charakter luźniejszy i w związku z tym ich funkcjonowanie jest inne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.