Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Propaganda wśród młodzieży

Jeżeli chodzi o treść wystąpień propagandowych, to przede wszystkim należy używać argumentów’ zrozumiałych, trafiających do przekonania większości słuchaczy. Tak więc należy zawsze dobierać temat i sposób jego przedstawienia. Propaganda zdecydowanie niezgodna z poziomem wyrobienia społecznego i zainteresowania słuchaczy zwykle mija się z celem i nie daje spodziewanych skutków.

Każdy środek, każda metoda i każdy sposób postępowania zależy w dużym stopniu od warunków lokalnych, możliwości technicznych i potrzeb odbiorców. Trzeba umiejętnie te wymagania pogodzić, dobrać środki działania, najbardziej przydatne w danych warunkach.

Propaganda wśród młodzieży powinna znaleźć się w zasięgu działania szkoły, organizacji młodzieżowych, np. ZHP, różnego rodzaju kółek naukowych, kółek zainteresowań i organizacji sportowych. Propaganda w tym środowisku powinna systematycznie oddziaływać na psychikę i umysł dzieci przebywających na koloniach i wczasach dziecięcych letnich jak i zimowych. Reasumując dotychczasowe rozważania na temat działalności profilaktycznej i propagandowej wśród dzieci i młodzieży należy wysnuć następujące wnioski końcowe:

– 1. Istniejące zjawisko alkoholizowania się nieletnich w ostatnich latach zostało ujawnione, naświetlone i poddane próbie naprawy.

– 2. Tylko profilaktyka jest metodą gwarantującą powodzenie w walce z alkoholizowaniem się dzieci i młodzieży. Musi ona objąć zasięgiem oddziaływania:

– a) samą młodzież i dzieci

– b) ich dom rodzinny

– c) szkołę

– d) zakład pracy

– e) organizacje młodzieżowe

– f) instytucje sprzedające alkohol.

– 3. Środki masowej informacji – telewizja, kino, radio, prasa powinny w szerszym niż dotychczas stopniu uświadamiać społeczeństwo o problemach alkoholizmu. Zwłaszcza telewizja i film oglądane są przez największą liczbę młodych.

– 4. Nauczyciel ma obowiązek i wszelkie prawa, ażeby wytrącić z rąk dziecka kieliszek, który podają koledzy, krewni, a nawet sami rodzice. Jego bowiem postawa i stosunek do alkoholu rzutują zawsze na stosunek wychowanków do picia alkoholu.

Świadomie prowadzona działalność wymierzona w nadużywanie alkoholu

W podejmowanej i świadomie prowadzonej działalności przeciwalkoholowej, szczególnie uwzględniającej różnorodne procesy wychowawczo-profilaktyczne w różnego typu środowiskach dzieci i młodzieży, rzeczą nieodzowną jest gruntowna znajomość występujących tam problemów. Dlatego też osoby zajmujące się tą działalnością powinny dysponować odpowiednim arsenałem środków i wiedzy, który pozwoli im na gruntowne gromadzenie niezbędnych danych i informacji, aby te po przetworzeniu mogły służyć praktycznemu wykorzystaniu – szczególnie zaś w zakresie tworzenia pewnego modelu oddziaływań wychowaw- czo-profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Poznanie warunków środowiskowych szczególnie ułatwi prowadzenie działalności profilaktycznej, pozwała także na szersze i pełniejsze zrozumienie zachowania poszczególnych jednostek, przyczyn ich sukcesów i trudności, jak też kształtowanie się określonego typu obyczajowości itp. Warunki środowiskowe, np. trudności materialne rodziny alkoholika, poznaje osoba zajmująca się działalnością przeciwalkoholową bądź to przez bezpośrednie kontakty z określonymi środowiskami czy poszczególnymi jednostkami, bądź też drogą wywiadów środowiskowych.

Uwzględniając te wszystkie uwarunkowania autor niniejszej pozycji starał się przedstawić zasadnicze problemy natury wy- chowawczo-pedagogicznej dotyczące spraw młodzieży w konfrontacji z tak negatywnym zjawiskiem społecznym jakim jest w naszym kraju nadmierne spożywanie napojów alkoholowych. Problem ten o tyle stał się palący, że jak wskazują liczne badania zwiększenie konsumpcji alkoholu jest dostrzegane nie tylko w środowiskach ludzi dorosłych, ale także, i to w coraz większym nasileniu, wśród młodzieży, a nawet dzieci.

W tej sytuacji wydawało się bardzo potrzebne przygotowanie opracowania książkowego, które w zwartej formie przedstawiłoby rolę i wpływ wychowawczy poszczególnych środowisk na młodzież. Ponadto w pracy została uwzgldęniona problematyka kompensacyjnego i profilaktycznego działania, jeśli idzie o pracę w zakresie walki z alkoholizmem, z równoczesnym powiązaniem z omawianymi typami środowisk. W opracowaniu uwzględniono pewne elementy pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne w zakresie podjętej tematyki. Ponadto treść książki została oparta na literaturze przedmiotu, zarówno krajowej i zagranicznej, która przedstawia pewne uogólnienia teoretyczne jak jak też wyniki badań empirycznych.

Ponadto autor przygotowując niniejsze opracowanie książkowe starał się uwzględnić podstawową wartość, która powinna stanowić c e 1 przewodni całego programu wychowania przeciwalkoholowego – zwłaszcza dzieci i młodzieży, a mianowicie rozwój osobowości społecznej człowieka, a zwłaszcza jego wolności osobistej i umiejętności współdziałania z innymi ludźmi dla wspólnej korzyści. Wymienione wartości w znacznym stopniu mogą być zagrożone w warunkach kultywowania dominujących w naszym kraju obyczajów spożycia napojów alkoholowych, jak tzw. przymus towarzyski i upijanie się oraz przypadki alkoholizmu nałogowego czyli, choroby alkoholowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.