Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

Różne rodzaje inteligencji

W rozwinięciu swej definicji Stern wskazywał umiejętność prawidłowego wnioskowania oraz wytwarzania odpowiednich narzędzi za pomocą których nowe zadanie zostało rozwiązane.

Jednocześnie Stern próbował wyróżnić typy inteligencji, ustawiajcie jak gdyby przeciwstawnymi parami. Inteligencji samorzutnej, która działa bez dodatkowych bodźców, przeciwstawił reaktywną, której działanie rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu dodatkowego bodźca. Inteligencji analitycznej, dążącej do roztrząśnięcia elementów i ich związków wzajemnych, przeciwstawił typ syntetyczny, przedstawiający skłonność do ujmowania całościowego. Typy te nie są przekonywające. Na pewno niektórzy ludzie mają większą, inni mniejszą skłonność do samorzutnego działania albo do ujmowania bądź analitycznego, bądź syntetycznego, jednakże to w dużej mierze zależy od sytuacji i zainteresowań. Gdy zadanie jest interesujące, wywołuje ono natychmiast działanie intelektualne. Przy zadaniu nudnym, nieinteresującym potrzebne są dodatkowe bcdźce. Podobnie skłonność do syntetycznego ujmowania, a nawet upraszczania ludzie przejawiają w tych zakresach dzia’ania i myślenia, które nie są dla nich przedmiotem zainteresowań.

Obok typów Stern wyróżnił rodzaje inteligencji. Inteligencji teoretycznej, skierowanej na badanie związków zachodzących między zjawiskami, przeciwstawił inteligencję praktyczną ujawniającą się w rozwiązywaniu praktycznych, życiowych zadań. Pokrywa się z grubsza z tym podziałem podział na inteligencję abstrakcyjną i konkretną.

Inaczej określał inteligencję Spearman, który obok czynnika ogólnego widział w działaniach intelektualnych czynnik szczegółowy, ukonkretniający. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na dostrzeganie stosunków. S. Szuman podkreślił sprawność myślenia, wynikłą z ćwiczeń i doświadczeń.

Wśród wielkiej mnogości defnicji należy podkreślić, że z grubsza wszyscy zgadzają się, że jest to ogólna umiejętność umysłowa, przejawiająca się w sytuacjach nowych i z reguły trudnych. Przejawami inteligencji jest rozwiązywanie nowych i trudnych zadań w sposób celowy i dostosowany do warunków. Ujawnia się ona w sytuacjach i działaniach złożonych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.