Wiedza z medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Najlepszy Portal - Warszawa!

ZAPALENIE I FAGOCYTOZA

Zapalenie jest odpowiedzią tkanki na uszkodzenie z migracją białek surowiczych oraz komórek układu immunologicznego (30, 43). Do ogniska zapalnego migrują przede wszystkim leukocyty wielojądrzaste, których funkcja sprowadza się do usuwania czynnika inwazyjnego, kompleksów immunologicznych oraz produktów rozpadu komórek. Zjawisko to nosi nazwę fagocytozy i w warunkach prawidłowych jest procesem kilkuetapowym (57).

Poszczególne etapy to chemotaksja, opsonizacja, przyleganie (adheren- cja) cząstek fagocytowanych do powierzchni błony komórkowej fagocytu, wreszcie wchłonięcie i zabijanie wewnątrzkomórkowe. Migracja komórek do ogniska zakażenia nosi nazwę chemotaksji (63). Jednocześnie czynniki surowicze, jak immunoglobuliny, a także niektóre składowe dopełniacza, wiążą się z drobnoustrojem, który ma ulec fagocytozie, i tym samym wpływają na ułatwienie tego procesu (7).

Proces ten nosi nazwę opsonizacji, a opsoninowane cząsteczki są rozpoznawane przez fagocyt jako obce, które powinny być zniszczone. Po opsonizacji bakterie są wiązane przez swoiste receptory na błonie komórkowej granulocytów. Komórki te mają receptory dla fragmentu Fc cząsteczki IgG oraz dla zaktywowanego fragmentu C3b dopełniacza. Po przyłączeniu do receptora następuje wchłonięcie cząsteczki fagocytowanej do wnętrza komórki z utworzeniem fagosomu, w którym po fuzji z lizosomami komórkowymi rozpoczyna się proces bójczy.

W procesie tym biorą udział dwa układy: jeden – niezależny od tlenu, w który są zaangażowane lizozym, laktoferyna, mieloperoksydaza, białka kationowe, kwaśne i obojętne proteazy, oraz drugi – bardziej aktywny w procesie bój czym, zależny od tlenu. W procesie tym uczestniczą także enzymy, jak: oksydaza, cytochrom B, peroksydaza. Komórka fagocytująca w czasie procesu bójczego zużywa w dużej ilości tlen, który jest redukowany pod wpływem oksydazy7 do nadtlenku wodoru (H202) i innych reszt tlenowych o znacznej aktywności letalnej dla wielu gatunków drobnoustrojów. Proces ten nosi nazwę burzy metabolicznej, a fagolizosom nazwano fragmentem egzekucyjnym komórek fagocytujących (49).

Na istotną rolę systemu tlenowego w aktywności bakteriobójczej wskazuje fakt, że u chorych cierpiących na przewlekłą chorobę ziarniniakową występują granulocyty, które nie są zdolne zużywać tlenu i redukować go do toksycznych metabolitów (16, 63).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.